መዋጽኦና ኣብ ኩናት ቀይሕ ባሕሪ……

ብ Bm tesf

ምውዛዕ ፕሮፖጋንዳ ትምቢት ንጉስነት፣ ምስ ህወሓት ናብ ኩናት ምእታው፣ ኣብ ጎቦታት የካ ዝስራሕ ዘሎ ዝተሓላለኸ ቤተመንግስቲ፣ ጥቡቕ ርክብ ምስ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኢሚሬትስ፣ ምትእስሳር ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ቤተመንግስትን ወዘተ መራሒ ብልፅግና ንዘመናት ዝፀንሕ ስልጣን ናይ ምህናፅ ድሌት ከም ዘለዎ ምልክታት እዮም። እዚ ስልጣን ፕሮቴስታንታዊን ደቡባዊን ማሕበራዊ መሰረት ክህልዎ ድማ ይስረሐሉ ፀኒሑን ኣሎን።

ፈለማ ነዚ ራእይ ዕንቅፋት ዝነበረ 4ት ኪሎ ዝሓልም ዓንቃፅ ሓይሊ ህወሓት ክውቃዕን ክዳኸምን ግድን ነይሩ። ብዙሓት ሓይሊታት ኣኪቡ ድማ ህወሓትን ማሕበራዊ መሰረቱ ትግራይን ኣዳኺሙ ንስልጣን 4ት ኪሎ ስግኣት ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ኣውሪድዎ ይርከብ።

ድሕሪ ሓያል ፅንተታዊ ኩናት ህወሓት ስግኣት ከም ዘይኮነት ምስ ኣረጋገፀ ህወሓት ከይጠፍእ ናይ ምድሓን ጉዳይ ወሳኒ ነጥቢ ነይሩ። ህወሓት ጠፊኡ ማለት ሓይሊ ኣምሓራን ህግደፍን ብዘይገለ ዕንቅፋት ቀጥታ ን4ት ኪሎ ከቋምቱ ማዕፆ ጋሕ ምባል እዩ። ስለዚ ሓይሊ ሚዛን ዝሕሉ ቂመኛ ተናሓናሒ ሓይሊ ኣብ ጎረቤቶም ምህላው ወሳኒ ነይሩ። ብውፅኢቱ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈሪሙ። ንህወሓት መሊኡ ብምጥፋእ ኣብ 4ት ኪሎ ኢዱኣዙር መንግስቲ ክተክል ዝሓሰበ ህግደፍ ተኾሊፈ ብምባል ንዴቱ ገሊፁ።

ናብ ሰራዊት ህወሓት መሊኡ ዝፀረየ ሓይሊ ትግራይ (ሐዚ TDF ዘብል ባህሪ ዳርጋ የብሉን) ብገንዘባዊን ወታደራዊን ድጋፍ ብልፅግና ከይፈረሰ ክቕፅል ተገይሩ ይርከብ። ብልፅግና ነቲ ሐዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ከይብተን ዝገበረ፣ ቀለብን ደመወዝን ዘቕረበ ንፅድቂ ኣይኮነን። ንመፈፀሚ ኣጀንዳ ብስልሒት ዝተዳለወ ሓይሊ ስለዝኾነ እዩ።

ካብ ጉጅላዊ ጥቕሚን ሕነ ምፍዳይን ዝዘለለ ዕላማን ራእይን ዘይብሎም ኮሚሳራት ጀነራል ኣብዚ ዓንኬል እዚ ኣትዮም ንመፈፀሚ ስትራተጂክ ረብሓ ብልፅግና ተዳልዮም ይርከቡ። እቲ ዝገርም ድማ ብልፅግና መሬት ትግራይ ቆራሪሱ፣ መላእ ትግራይ ኣብሪሱ ወዲኡ እንተብቅዕ ሐዚ እውን መሬት ከይመለሰ፣ ካሕሳ እንተይከሓሰ ብቀለብን ደመወዝን ጥራሕ ሓይሊ ትግራይ ክጥቀም ተዳልዩ ምህላው እዩ።

ብልፅግና ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንስልጣን 4ት ኪሎ ስግኣት ዝኾኑ ሓይሊታት ኣምሓራ ( ልዩ ሓይሊን ፋኖን) ንምፍራስ ተጓይዩ። ሓይሊታት ኣምሓራ ግና ብህግደፍ እናተደገፉ ቃልሶም እናቐፀሉ ይርከቡ። ስለዚ ነዚ ዓንዲ ሑቐ ፋኖ ዝኾነ ህግደፍ ምውቃዕ ንግስና 4ት ኪሎ ንምፅናዕ ኣድላይ ኮይኑ ዝተረኸበ ይመስል። ነዚ ንምፍፃም ድማ ስምዒት ህዝቢ ዝኹርኩር ኣጀንዳ ምምዛዝ ኣገዳሲ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ። ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እምበኣር ቀንዲ መበገሲኡ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተገለፀ ሕልሚ ምትካል ስርወ መንግስቲ እምበር ንኢ/ያ እውን ኣይኮነን ። ምናልባት ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ እንተቐኒዑ እውን ነዚ ሕልሚ ስርወ መንግስቲ ኣፀቢቑ ዘዐሙቕ ይኸውን።

ኣብ ድሕሪ እዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ካልኦት ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ዝሓዘሉ ዓለማዊን ቀጠናዊን ሓይሊታት ኣለው። ምናልባት ኩናት እንተመፅዩ ካብ ናይ ትግራይ ጦርነት ዝተፈለየ ባህሪን ሓደገኛነትን ክህልዎ እዩ። ብፍላይ ነቲ ብኹናትን መግዛእቲ ህወሓትን ሰንሰን ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ሒዙሉ ክመፅእ እዩ። ኩናት ኣብ ዙርያኡ ስለዝኸውን ንህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ንሰሜን ደጊሙ ክልብልቦ እዩ።

ብኣንፃሩ ግና ብደቡብ ገፅ ዝሓሸ ህንፀት ኢኮኖሚን ማሕበረሰባዊን መዋቕር ለውጢ ክመፅእ ጎናጎኒ ክስራሕ እዩ።

ኣብ ሞንጎ እቲ ኩናት ንደቡብን ሰሜንን እናደፋእኻን እናንሳሓብካን ቂምን ቅርሕንቲን፣ ደምነትን ሰሜናውያን ብፍላይ ድማ ክልቲኦም ተጋሩ ቅናት መረብ ኣዐርዩ ክዓሙቕ ብደንቢ ክስራሕ እዩ። ንህወሓት ክጠፍእ ዘይተደለየሉ ምኽንያት ብተመሳሳሊ፣ ምጥፋእ ህግደፍ እውን ዝድለ ኣይኸውንን። ስግኣት 4ት ኪሎ ምዃኑ ምስ ተረፈ ሓይሊ ሚዛን ከሐሊ ደመወዝ ክስልዐሉ፣ ወታደራዊ ድጋፍ ክግበረሉ ይኽእል እዩ።

ሙሉእ ወታደራዊ ኢኮኖምያዊን ትረኻን ፀብለልታ ምስ ተረጋገፀ፣ ስርወ መንግስትነት ብዘይ ትርጉም ዘለዎ ተናሓናሒ ክተርፍ እዩ። ተጋሩ መልክዑ ዝቐየረ ነዊሕ ናይ ኢትዮጵያ ባርነት ጉዕዞ ክጅምሩ ክግደዱ እዮም።

ኣብ መወዳእታ ብኮሚሳር ጀነራላትን ጉጅለ ህወሓትን እናተመራሐ ናብ ኩናት ዝኣቱ ትግራዋይ ከይህሉ ኩሉ ንዘዝቐርቦ ቤተሰብ የንቅሕ። ኣብዘይፈልጦ፣ ኣብዘይውንኖ ኣጀንዳ ኣትዩ ንመፈፀሚ ዕላማ ካልኦት ዝመውት ትግራዋይ ከይህሉ። ብኹለ መዳያዊ መለክዒ ትግራይ ሎሚ ናብ ኩናት ክትኣቱ ኣብ ትኽእለሉ ብርኪ የላን። ብስም ተጋሩ ዝተደራጀወ፣ ትግራይን ተጋሩን ዝውንንዎ ኩናትን ተፃብኦን ፈፂሙ ክህሉ የብሉን። ድሕሪ ሐዚ ብህወሓት ዝምራሕ ኩናት ኣሚኑ ናብ ኩናት እንተኣትዩ ከም ልሙድ ን4ይ ጊዜ ህልቂት ከነተኣናግድ እምበር ካልእ ውፅኢት የብሉን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *