ዶኩሜንታሪ (ሰነዳዊፊልሚ)

ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት  ዝውሃቡና ዝተፈላለዩ ዶክሜንተሪታት እቶም ትካላት ብዝኣስሩዎ ውዕሊ መሰረት ኣብ ዝነጥፍሉ ዓውዲን ኣብ ዝፈተዩዎ ዛዕባን ከከም ምርጭኦም ሓፀርቲ፣ ማእኸለዎት፣ ነዋሕቲን ተኸታተልቲን ዶክሜንታሪታት  ብፅፈትን ብዕምቆትን ንሰርሕ።

 

  •  ማሕበረሰብ ተኮር፡- ኣብ ድኽነት፣ ኣድልዎ፣ ስደት፣ ጥዕና፣ ፀጥታ፣  ሕውየት፣ ባህሊ፣  ካልኦት ማሕበረ-ሰብ ተኮር ዛዕባታትን ትኹረት ዝገብሩ

  • ታሪኻዊ:- ታሪኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ሰነዳዊ ምድላዋት

  •  ታሪኽህይወት:- ኣብ ህይወት ሓደ ሰብን ተሞክሮታቱን ዘድሀቡ ዶክሜንተሪታት

  • ተፈጥሮ:- ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮን ፀጋታቱን ዝጥምቱ ዶክሜንቴሪታትን ካልኦትን

 

መፅሄት:-

ትካላት ኣብ ዝደልዩዎም ዛዕባታት ብፍሉይ ሕታም ዝሕተሙ መፅሄታት ነዳሉ።

 

  • መፅሄታት ቢዝነስ:- ንግዳዊ ትካላት  ምህርቶምን ግልጋሎቶምን ብዝሐሸ ርድኢትን ዕምቆትን ህዝቢ ክፈልጦን ብቐሊሉን ክላለዮን ምስ ትካላና ተሰማሚዖም ዝዳለው ፍሉያት ሕታማት እዮም።

  • ትካላዊ መፅሄታት:- መንግስታዊን ዘይመንግስታዊ፣ ግብረ-ሰናያዊን ትካላት ንስራሕቲ ርክብ-ህዝቢ ክሰልጠሎም ዕላምኦም ዘፋልጥሎም፣ ኣፈፃፅምኦን ልኡኽቱኦምን ዘብራህርሁሎም ኮይኖም ከከም ኩነታቱን ምርጭኦምን ብወርሒ፣ ብሰለስተ ወርሒ ብዓመት ወይ ድማ ብፍሉይ ሕታም ምስ ትካልና ብዝኣስርዎ ውዕሊ መሰረት ይሰናድኡ

 • ፍፃመ ተኮር መፅሄት :- ንዝኾነ ፍሉይ ዋዕላ፣ ውራይ፣ ኮንፈረንስ፣ ወይ ከዓ ዓመታዊ ኣከባብራ ተባሂሉ ዝዳለው መፅሄት

ምልላይ

  •  ምህርቲ፣ ሓሳብን፣ ግልጋሎትን  ንግዳዊን ዘይንግዳዊን ትካላት ዘላልዪ መላለይታት ነዳሉን ኣብ መደባትና ነቕርብን

ግልጋሎት ምምኻርን ስልጠናን

  •  ኣብ ጋዜጠኝነትን ኮሙዪኒኬሽንን መሰረት ዝገበሩ ስልጠናታት ንህብ

ግጥሚታት ደርፊ

  • ኣብ ዝመረፅዎ ትሕዝቶን ዛዕባን ንደርፊ ዝኾኑ ግጥምታት  ንህብ

ምድላውዋዕላታት

 • ምረቓ-መፅሓፍ፣ ኣኼባ፣ ምይይጣት፣ ክትዓት፣ ስነ-ፅሑፋዊ ዋዕላታትን ካልኦት ተዛመድቲ ፍፃመታትን ነሳልጥ